Nytte av meditasjon

  • God fysisk helse
  • Stresslindring
  • Livskraft og livslyst
  • Et klart sinn
  • Økt konsentrasjon, bedre hukommelse
  • Økt motivasjon, viljekraft og beslutningsevne
  • Selvtillit og tilstedeværelse
  • Kreativitet
  • Kjærlighet til livet
  • Indre fred og glede

«Jeg ønsket meg noe mer og var til tider frustrert, i villrede og uten retning inni meg og i forhold til andre. Samtidig visste jeg, eller ante kanskje, at det måtte være noe annet i meg enn bare sammenhengende motgang og mange tunge opplevelser. Meditasjonen har gitt meg en økende grad av sikkerhet og styrke. Og tillit, synes jeg. Både til at jeg kan og at virkelig er noe å hente i å gå ut og være åpen. Jeg tør mer og mer å møte meg selv og andre på godt og vondt i det jeg nå ser mer og mer som en sammenhengende utviklingsprosess. Livet, kanskje. Veldig bra!»
– Marianne, 32

«Hadde holdt på med en del ting ved siden av utdanning — trening, litt yoga. Søkte egentlig noe som kunne gi mer mening. Ananda Margas kombinasjon av meditasjon, yoga og bra livsstil traff i hvert fall meg hjemme. Bra med et system der en kan utvikle seg personlig og samtidig ha et sosialt perspektiv.»
– Geir, 28.

«Jeg hadde det vel ganske greit, men det var noe som manglet. Og mye ble mer og mer meningsløst etter hvert som jeg opplevde stadig oftere at «dette kan ikke være alt». Jeg ville ganske enkelt ha noe mer, men visste ikke hva det var. Etter hvert har jeg skjønt at lengselen etter det STORE er naturlig for meg, en ren drift som bare må realiseres — og harmoniseres med andre krefter i meg. Det er ikke alltid like lett, men Gud så skjønt å vite at det hele tiden er noe mer og at det finnes verktøy og sånt som kan være til nytte for meg i mitt liv.»
– Øyvind, 35

Litteratur

«Kjenn det Høyeste og kjenn alt. Hvis du ønsker å kjenne alt, så gå inn for å kjenne det Ene. Hvis du derimot først prøver å kjenne til alt mulig, så vil du ikke komme til å kjenne til noe som helst.»
– Shrii Shrii Anandamurti

Sitater av Ananda Margas grunnlegger
Gjør sinnet ditt lett, artikkel

Ananda Marga utgir en meget omfattende litteratur om livsstil, meditasjon, yoga, åndelig og sosial filosofi osv. Du får kjøpt litteratur hos oss samt via nettbutikkene under her og andre nettbokhandlere.

Omfattende online bokhandel
Noe mindre omfattende, praktisk online bokhandel

New Renaissance Magazine (europeisk, engelskspråklig)

Vi holder studiesirkler

Sosialt engasjement

Sosialt engasjement

Ananda Marga er en global organisasjon som driver med hovedsaklig to aktiviteter: meditasjon og sosial innsats. Ananda Marga er faktisk verdens mest utbredte frivillige hjelpeorganisasjon med service-aktiviteter i mer enn 160 land. Alt arbeid som utføres i Ananda Marga er frivillig og ulønnet. Hjelpe-korpsene ledes gjerne av organisasjonens munker og nonner.

Over 20 særorganisasjoner av Ananda Marga arbeider på grasrotplan verden over med mat, helse, bolig, utdanning, akutt nødhjelp, permanente hjelpeprosjekter, sosiale spørsmål osv. AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) og søsterorganisasjonen AMURTEL (som arbeider med kvinnespørsmål) bistår med sin omfattende rekkevidde også andre hjelpeorganisasjoner i avgjørende praktisk feltarbeid, i tillegg til å drive eget nødhjelpsarbeid og permanente prosjekter. AMURT og AMURTEL i Norge støtter prosjekter i fattige land samtidig som medlemmene stiller seg til disposisjon her hjemme. AMURT/AMURTEL har blant annet delt ut mat regelmessig til trengende i Oslo, undervist i meditasjon og yoga på lukkede institusjoner, og deltatt i flomarbeid og ved andre ulykker.

AMURT i aksjon

Internasjonale hjemmesider: AMURT • AMURTEL • Ananda Margas utdannings- og skolearbeid
Norske hjemmesider: AMURT
Kontakt AMURT, Norge

 

Kultur

Kulturarbeid

Ananda Marga driver et aktivt kulturarbeid for å forene, videreutvikle og skape forståelse for og mellom representanter for ulike kulturuttrykk fra alle deler av verden. Arbeidet foregår i regi av den egne kunstnerorganisasjonen Renaissance Artists and Writers Association (RAWA).

I Oslo, Bergen og Trondheim har RAWA i en rekke år arrangert en mengde store og mindre konserter og eventer som har samlet utøvere og publikum fra mange kulturområder.

Hvis du på en eller annen måte vil være med å bidra til dette universelle kulturarbeidet, kan du ta kontakt med RAWA i Norge: rawa@anandamarga.no

RAWAs globale hjemmeside • New Renaissance Magazine (europeisk, engelskspråklig)

Filosofi og Ideologi

Ananda Margas filosofi og ideologi

Forå bidra til og støtte en omfattende utviklingsprosess, har Ananda Margaen rik åndelig filosofi. Den drøfter emner som menneskesinnetsoppbygging, kosmologi, menneskets plass i skapelsen, de evigespørsmålene om liv, død og gjenfødelse, behov for egendisiplin,betydningen av enhet i mangfold, menneskets relasjoner til øvrigeskapninger, økologi, osv. Grunntanken er et fellesskap av individer somorienterer seg mot åndelighet.

Kjernen i Ananda Margas sosialåndelige filosofi er at individuell vekst kommer samfunnet til gode på samme måte som felles utvikling fremmer den enkeltes vekst.

Ananda Margas omfattende filosofi gir seg blant annet uttrykk i den eksistensfilosofiske nyhumanismen, vitenskapsteorien om mikroliv eller mikrovita, samt den sosialøkonomiske «progressive nyttegjøringsteorien» PROUT.

Sitater

Det finnes informasjon på engelsk på internett om ulike aspekter av Ananda Margas filosofi, f.eks:

Åndelig filosofi • Nyhumanisme • Mikrovita • Sosial filosofi

 

Grunnlegger

shriishriianandamurtiSitater av Shrii Shrii Anandamurti, Ananda Margas grunnlegger

Flere sitater av Anandamurti

Øv deg på å være som liljen som blomstrer i søla og er nødt til å holde på å kjempe for livet hver eneste dag, ved å parere, holde ut og bekjempe de voldsomme anslagene fra sølevann og stormer og byger og utallige andre av livets luner, og likevel glemmer den aldri månen der oppe. Den holder hele tiden sin kjærlighet til månen i live. Den ser ut som en ganske ordinær blomst. Det er ikke noe spesielt ved den. Og likevel har denne helt alminnelige blomsten et romantisk forhold med den store månen. På samme måte kan det være at du er et alminnelig menneske — som må gjennomleve dine dager i med- og motgang i ditt verdslige liv, men glem aldri det Høyeste Ene. Hold alle dine ønsker rettet mot Det. Hold alltid deg selv i Dets tanke. Gå dypt inn i tilstanden av den Uendelige Kjærligheten.
-Fra Subhasita Samgraha, del 3, s. 76
Fortsett å lese Grunnlegger

Leveregler

Leveregler for de som mediterer

Når du blir innviet i Ananda Margas meditasjon vil du bli oppfordret til å sette deg inn i noen grunnleggende leveregler, kalt yama og niyama. I dag synes nok folk flest at prinsipper som dette er naturlige og selvsagte. Ananda Marga slår likevel fast at uten å ha grunnleggende moralske prinsipper klart for seg blir det umulig å meditere, ettersom sinnet da vil være for ustabilt, fordekt eller splittet til at det kan samle seg.

Yama og niyama har i årtusener vært en del av tantrisk tradisjon. De utgjør to første delene av den klassiske indiske åttefoldige yogaen; Patainjalis astaunga yoga. Disse moralske prinsippene omhandler henholdsvis indre og ytre moralsk kontroll, og består hver av fem prinsipper:

Innadrettet kontroll (yama)

Ikke skade andre eller hindre deres utvikling (ahimsa)
Dette gjelder både for tanke, ord og gjerning. I Ananda Margas filosofi åpner dette likevel for bruk av kraft hvis om nødvendig å beskytte seg eller andre mot urettmessig overmakt.

Allmennyttig og kjærlig sannhet (satya)
Bruk av ord og sinn med velferd for øyet. Vekten ligger her på «hjelpsom» sannhet. Buddha sa en gang at ord først og fremst bør være hjelpsomme for andre. I neste omgang skal det som uttrykkes være objektivt sant. Det vil si at der det er konflikt mellom objektiv sannhet og reell velferd kommer hensynet til reell velferd først; for øvrig har objektiv sannhet prioritet.

Ikke stjele (asteya)
Å la være å ta noe som tilhører en annen uten tillatelse. I dette ligger også det å ikke frarøve noen det en skylder dem. F.eks. å betale folk ordentlig eller ikke snike på trikken. Den langsiktige virkningen av å bryte dette prinsippet for en som mediterer er at en skjuler stadig mer ikke bare for andre, men også for seg selv, og utvikler på den måten en stadig mer splittet bevissthet.

Universell innstilling (brahmacarya)
Å se alt som et uttrykk for kosmisk bevissthet. Dette fremdyrker kjærlighet til alt og alt uansett rase, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn; vi er alle medlemmer av én og samme kosmiske familie.

Nøktern livsstil (aparigraha)
Å la være å samle seg mer enn det en egentlig trenger for å leve et liv i stadig utvikling. Dette har både personlige og sosiale konsekvenser. Vi blir likevel aldri tilfreds med det vi har samlet oss unødig, for sinnet vil alltid være distrahert av alle mulige slike ting som det egentlig ikke har noe fornuftig forhold til, og av den økende tendensen til å samle seg slike unødige ting. Når det gjelder det sosiale aspektet av dette så er alle fysiske ressurser begrenset; det finnes bare en viss mengde rent vann, mat, fysiske rikdommer generelt osv. Vi skylder andre å ta hensyn til dette; å samle seg mye innebærer nødvendigvis at andre ikke får tilstrekkelig.

Utadrettet kontroll (niyama)

Indre og ytre renhet (shaoca)
God hygiene vil ikke si bare å vaske kroppen sin. Indre hygiene er et resultat av det vi spiser og andre ting vi tar inn og kultiverer mentalt.

Tilfredshet (santosa)
Bare når sinnet er tilfreds er det mulig å like seg her i livet og gi andre av sin varme vennlighet og entusiasme. Dette er for en stor del forbundet med punktet om en nøktern livsstil ovenfor.

Utholdenhet / sosialt engasjement eller service (tapah)
Evnen til å kunne holde ut i motgang er vesentlig i personlig utvikling. Den beste måten å oppøve denne viktige evnen på, og samtidig lutre og rense sin personlighet, er å gjøre en innsats for andre. Å kultivere et slikt uselvisk engasjement for andre er til stor hjelp for de som mediterer.

Dyp filosofisk forståelse (svadhyaya)
Det å høre fremlagt eller selv lese inspirerende litteratur, oppløftende bøker og forstå den bakenforliggende meningen. Dette gir særlig god virkning etter meditasjon, når sinnet er mottakelig for dype tanker og høyere tenkning.

Å meditere på uendelig bevissthet (iishvara pranidhan)
Dette gir realiseringen/innsikten om at du er ett med kosmisk bevissthet. Denne oppfyllelsen gir menneskelivet virkelig stor mening.